වදන් අභිබවා ක්‍රියා දොඩත් - 424

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

වචනවලට වඩා උස්හඬින් ක්‍රියාවෝ කතා කරති - Actions Speak Louder than Words.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

He one day after dinner began talking to me about going to Naples; and I, having had a difference with my father about my learning the flute, said to him: ‘You appear to be a man of words, and not of deeds.’ He answered: ‘I have had a dispute with my mother, and if I had money sufficient to carry me to Naples, I would never more trouble my head about my little hole of a shop.’ To this I replied that, if there were no other obstruction to our journey, I had money enough in my pocket to cover our expenses.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll