ජීවන මුහුද - 427

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

දිවි-සමුදුර - දිවි-සිලිලාර - Life-Sea.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Years ago, I remember to have read the story of a man who lived by the side of the sea, who had a nice cottage and fields that yielded him their abundance, and who was surrounded by a loving family. The world thought he was very happy. But for him the sea had a strange fascination. When it lay gently heaving’ like an infant asleep, it appealed to him; when it raged like an angry and roaring lion it still appealed to him; till at last he could withstand the fatal fascination no longer. And so, having disposed of everything and put his all into a boat, he launched it on the bosom of the sea. Twice was he beaten back by the waves—a warning he would not heed. He made a third attempt, when the pitiless sea overwhelmed him.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll