විශ්මයාර්ථ - හැඳින්වීම - 205

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Wishmayartha - විශ්මයාර්ථ - Interjections. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Interjections are words or phrases which express sudden feeling. When boys give three cheers, shouting Hurrah! they are using an interjection. When a teacher says: ‘Comecome! less noise!’ Come! is an interjection. So is the strange but common phrase: Now then! which is used as a warning.

Now then! get on with your work!'

Well is an interjection expressing delight.

Wellwell! so you’re here at last!’

When the doctor says: ‘Ah! I thought so!’ he is using an interjection, meaning that there is something serious.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll