නාමපද ලෙසින් භාවිතාවන ක්‍රියාපද - 11

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Namapada Lesin Bhawithawana Kriyapada - නාමපද ලෙසින් භාවිතාවන ක්‍රියාපද - Verbs Use as Nouns.


බොහෝවිට එකම වචනය විටක ක්‍රියාපදයක් ලෙසින් හා විටක නාමපදයක් ලෙසින් ද යෙදේ.

{Often the same word is used either as a verb or a noun.}

පහත උදාහරණ දෙස හොඳින් බලා වෙනස හඳුනාගන්න.

1. You should never break a promise. (Verb)
I hope there will never be a break in our friendship. (Noun)

2. You will burn yourself, if you play with fireworks.
That wounded soldier has burns all over his body.

3. I called out for help.
Please give me a call early tomorrow morning.

4. I drink only milk.
Can you give me a drink, please?

5. See if you can fix (up) this lamp (up.)
Now, I am in a fix.

මේ වචන ඉහතාකාරයෙන් වාක්‍ය තුළ යොදන්න.
{Use these words as above.} 

Cry, dig, make, jump, hold, take, put, smell …

ඔබත් මෙවැනි උදාහරණ සොයන්න.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll