ධනවත් මහැදුරු - 435

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පොහොසත් මහාචාර්යවරයා - Rich Professor.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

An Englishman was once travelling in the same compartment with a young German professor, who was in very high spirits. He explained that he was on a journey which he had looked forward to for a long time. He added: ‘The fact is I have just been married and I am on my honeymoon. The English man said: ‘Your honeymoon? But where is ...?’ ‘Ah!’ replied the professor, ‘my wife? She is not with me. We had not money enough to buy tickets for two!’

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll