සදොස් පිළිවදන - 444

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

නුසුදුසු පිළිතුර / වැරදි උත්තරය - The Wrong Answer.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A robber once, told one of his friends how he had got into a house in the middle of the night and stolen some goods. He said: ‘As I was just going away, the master of the house woke up and called out: “Who’s there?” ’

‘Then what did you do?’ asked the friend.

‘I mewed, and he said: “It’s only the cat,” and went to sleep again.’

The friend thought he would try the same plan. So at night he went to the same house, and helped himself to some clothes and jewels. As he was going off he happened to knock something over, and made a noise. The master of the house called out: ‘What's. that?’. ‘Only another cat,’ said the robber.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll