මනුස්සකම - 393

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

මනුෂ්‍යත්වය - Humanity.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    To do good for the love of God, that is a sure secret for finding happiness. And it is so easy to do good to those around one. There is a poor person whom you can help, an ignorant person whom you can instruct, a person in grief whom you can encourage, an accident or a misfortune that you can repair, good advice that you can give, a service that you can render, and many such things of the sort that present themselves from morning to night.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll