පාලකයා හා පාලනය - 426

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පාලකයා හා පාලනය - The Ruler and Ruling.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The five years of Babar’s reign were occupied in conquering the turbulent elements in the country and restoring order; yet, in spite of incessant labour and frequent marches in pursuit of rebels and enemies, he was busy with the creation of aqueducts, reservoirs, and other improvements, and the introduction of new fruits and products from foreign lands. In the midst of his unceasing activities he did not neglect literature; being himself an accomplished writer and poet in two languages, Turkish and Persian, he cultivated the society of cultured scholars.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll