“නීඩ්” යන ක්‍රියා පදය - 155

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“Need” Yana Kriyapadaya - “නීඩ්” යන ක්‍රියාපදය - The Verb "Need" 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!} 

[British English = BrE = බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි (භාවිතය). / American English = AmE = ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි (භාවිතය).] 

බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසියේ, “නීඩ්” (“Need”) යනුවෙන් ක්‍රියා පද දෙකක් වෙන වෙන ම (වෙන් වෙන් ව) දක්නට ලැබේ.
“නීඩ්” ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙසින් හා උපක්‍රියා පදයක් ලෙසෙනි.

ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙසින් “නීඩ්” (“Need”) හි අර්ථ: 1. අවශ්‍ය බව හෝ අත්‍යවශ්‍ය බව. 2. සිදුවෙන බව හෝ ගැතිබව/බැඳීසිටින බව. 

“In British English there are two separate verbs Need.
Need as a main verb has the question form Do you need?, the negative You don't need and the past forms Needed, Did you need? and Didn't need. It has two meanings: 1. To require something or to think that something is necessary: Do you need any help? *I needed to get some sleep. 2. To have to or to be obliged to do something: Will we need to show our passports?

Need as a modal verb has need for all forms of the present tense, Need you? as the question form and Need not (needn't) as the negative. The past is Need have, Needn't have. It is used to say that something is or is not necessary: Need I pay the whole amount now?

In American English only the main verb is used. This leads to some important differences in the use and meaning of need in British and American English.
In American English it is more common for Need to be used to speak about what is necessary, rather than about what you must do: I don't need to go home yet - it's still early. (BrE and AmE = it isn't necessary) *You don't need to go home yet - we never go to bed before midnight. (BrE = you don't have to.)
The difference is even more noticeable in the past tenses: He didn't need to go to hospital, but he went just to reassure himself. (AmE) *He needn't have gone to hospital, but he went just to reassure himself. (BrE = he did something that wasn't necessary.) *He didn't need to go to hospital after all - he only had a few bruises. (BrE= he didn't go.)”

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll