ගද්‍ය සන්නය - 421

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ගද්‍ය සන්න්‍යාභ්‍යාස - Exercises in Paraphrasing Prose.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Beggar - අනන්‍ය යදි | අතුල්‍ය සිඟන්නා / හිඟන්නා / යාචකයා / යදියා.

A clerk in the Bank of England was surprised with the announcement of a five hundred pound legacy left him by a person whose name he was a stranger to. It seems that in his daily morning walks from his home to his office it had been his practice for twenty years to drop a halfpenny into the hat of a blind beggar who sat by the wayside. The good old beggar recognised his daily benefactor by the voice only; and, when he died, left all his savings to his old Bank friend.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll