පදවිභාග වගුව - III - 323

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Padavibhaga Vaguva - III - පදවිභාග වගුව - III - Analyze in The Tabular Form - III

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

03. The sailor, as soon as he understood what Oliver meant to ask him, gave this reply.

No.
1.
2.
3.

Clause.
1. 3. The sailor gave this reply.
2. as soon as he understood ...
3. what Oliver meant to ask him.

Kind of Clause.
1. Principal Clause.
2. Adverb Clause (time) to ‘gave’ in 1.
3. Noun Clause Object of ‘understood’ in 2.

Connective.
No Connective.

Subject.
1. the sailor.
2. he
3. Oliver.

Verb.
1. gave.
2. understood.
3. meant.

Object.
1. this reply.
2. Clause 3.
3. to ask him what.

Complement.
No Complements.

Extension.
1. –––
2. as soon as (time).
3. –––

Remarks:– The whole is a Complex Sentence.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll