පදවිභාග වගුව - සංකීර්ණ වාක්‍ය - 317

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Padavibhaga Vaguwa - පදවිභාග වගුව - Tabular Analysis.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

To analyse a Complex Sentence we must: — 

1. Find out the number of finite verbs it contains. 

2. Find which clause expresses the main thought and put it down as the Principal Clause. 

3. Examine the rest of the clauses and find out what part each plays and give the right name to it. 

4. Deal with each clause as you did with simple sentences. 

(a) Let all my friends at home know that I have not forgotten them. 

(b) If you are late again you will be kept in. 

(c) Though he is eighteen he has never learnt to swim.

Clause
(a) 1. Let all my friends at home know.
2. (That) I have not forgotten them.
(b) 1. (If) you are late again.
2. You will be kept in.
(c) 1. (Though) he is eighteen.
2. He has never learnt to swim.

Kind of Clause
(a) 1. Principal Clause
2. Noun Clause Object of ‘know’
(b) 1. Adverb Clause of condition
2. Principal Clause
(c) 1. Adverbial Clause of concession
2. Principal Clause

Connective
(a) 1. –––
2. that
(b) 1. if
2. –––
(c) 1. Though
2. –––

Subject - Subject Proper
(a) 1. (You)
2. I
(b) 1. You
2. You
(c) 1. he
2. he

Subject – Attribute
No Attributes.

Predicate - Verb
(a) 1. Let
2. have (not) forgotten
(b) 1. are
2. will be kept in
(c) 1. Is
2. has learnt

Predicate - Object with Adjuncts
(a) 1. all my friends at home know (direct)
2. them
(b) 1. –––
2. –––
(c) 1. –––
2. to swim

Predicate - Complement
(a) 1. –––
2. –––
(b) 1. Late
2. –––
(c) 1. Eighteen
2. –––

Predicate - Adverb Adjunct

(a) 1. –––
2. not
(b) 1. again
2. –––
(c) 1. –––
2. never

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll