පිළිතුරු ලිපිය - VI - 375

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පිළිතුරු ලිපිය - VI - Reply Letter - VI

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

131 Serai Rd.,
Bijapur,
November 7th, 1939.

My dear Narayan,

    I am very sorry that you are having trouble with your motor-bike and hope that it will not cost you much. It will perhaps be all the better that we go by train so early, as it will give us time for some practice before the match starts. It is good to get one’s eye in, you know. I will certainly be at the station by 9.30. But you must on no account think of buying my ticket. So long till Saturday.

Yours,
Srinivasa.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll