භාෂාවේ එක ම වචනය වෙනස් ලෙසින් - 207

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Bhashawe Eka Ma Wachanaya Wenas Venas Kotas Lesin - භාෂාවේ එක ම පදය වෙනස් වෙනස් කොටස් ලෙසින් - The Same Word as Different Parts of Speech.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Many English words can be used as different parts of speech. Notice the following sentences.

1. Don’t move!

2. Did you call me?

3. You should never touch a snake.

4. Have you ever tried to plough (plow) a field?

5. Get a dentist to pull that tooth out.

The words in bold are verbs. Now look at these sentences.

6. We had better be making a move.

7. Give me a call about half past five.

8. I hope you will keep in touch with me.

9. A steel plough (plow) is stronger than a wooden one.

10. He gave a good, strong pull at the rope.

Here the words in bold are nouns, though they are the same words as those in bold in sentences 1-5 - Most of the many old English verbs can be used as nouns.

Make sentences in which you use the following verbs as nouns: —

Run        
Place    
Nurse

Shout    
Whip     
Need

Cut         
Nail        
Talk

Brush   
Act         
Wish

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll