ප්‍රත්‍යාර්ථ පද (උපසර්ග හා ප්‍රත්‍ය) - 234

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Prathyartha Pada - ප්‍රත්‍යාර්ථ පද - Secondary Derivatives. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!} 

Secondary Derivatives are those in which some addition has been made to a word, before it or after. An addition at the beginning of a word is called a Prefix — as Overtake, Nonsense. ...

An addition at the end of a word is called a Suffix — as Upward, Tigress. ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll