ත් නම් .... එවිට - යි නම් .... එවිට - ත් .... එතකොට - 348

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nam .... Ewita - නම් .... එවිට - If .... Then.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Separate. 2. Combined.

1. He comes. I go. 
2. If he comes, then I go.

1. The price is high. I shall not buy it.
2. If the price is high, then I shall not buy it.

Note. Then may be omitted. If it is used the sentence is made emphatic.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll