සමුච්ච නිපාත හා නිපාත - 203

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samuchcha Nipatha Ha Nipatha - සමුච්ච නිපාත හා නිපාත - Conjunctions and Prepositions. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Some words serve either as conjunctions or prepositions. When they join two sentences they are conjunctions. When they govern nouns or pronouns they are prepositions.

Some Examples.

You must go before your brother. [Preposition.]

You must go before your brother comes. [Conjunction.]

The letter is for you. [Preposition.]

I give you this letter, for it is yours. [Conjunction.]

You shall hear from me after Christmas. [Preposition.]

I will write after I reach Multan. [Conjunction.]

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll