ප්‍රධාන කර්මයේ විශාලනය - 302

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Pradhana Karmaye Vishalanaya - ප්‍රධාන කර්මයේ විශාලනය - Enlargement of The Direct Object.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Direct Object, like the Subject, may be enlarged in various ways. An enlargement of the object may be:—

1. An Article.

I saw a shadow.

2. An Adjective.

You made a funny mistake.

3. A Noun or Pronoun in the Possessive case.

Have you the Secretary's letter?

4. A Noun or Pronoun in apposition.

I met Henry, your cousin from Manchester.

5. A Participle.

I saw you running.

6. An Infinitive.

He likes to do his work.

7. A Phrase.

I listened to him talking on the telephone.

8. Combinations of the above.

To succeed at cricket requires long and regular practice under a good coach.

I caught a man stealing out of the house with some of our clothes.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll