කාලභේදයන්ගේ අනුපිළිවෙළ - 257

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kalabhedayange Anupiliwela - කාලභේදයන්ගේ අනුපිළිවෙළ - Sequence of Tenses.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

When two sentences are joined to form a complex sentence one of them becomes the Principal Clause and the other the Subordinate Clause.

A Complex Sentence: The teacher said that I was improving in English.

Principal Clause

Conjunction

Subordinate Clause

The teacher said

that

I was improving in English. 


# There are certain rules about the agreement of the tenses in these two clauses.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll