ප්‍රශ්නාර්ථක, අස්ත්‍යාර්ථක හා නස්ත්‍යාර්ථක බවට - 269

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Prashnarthaka, Asthyarthaka Ha Nasthyarthaka Bawata - ප්‍රශ්නාර්ථක, අස්ත්‍යාර්ථක හා නස්ත්‍යාර්ථක බවට - Interrogative to Affirmative and Negative.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Change the following sentences from Interrogative to Affirmative and Negative.

Examples.

Int. Are you coming with me?
Aff. You are coming with me.
Neg. You are not coming with me.

Int. Did he send an answer?
Aff. He sent me an answer.
Neg. He did not send me an answer.

1. Do you like geography ?

2. Was he at home?

3. Must I go by train?

4. Am I on the right road for Bombay ?

5. Did she bring- her baby with her?

6. Haven’t we met somewhere?

7. Hasn’t the bell rung?

8. Have we any envelopes? (Do we have any envelopes?)

9. Wasn’t yesterday Saturday?

10. Am I not right?

11. Aren’t you mistaken?

12. Do I look young?

13. Won’t he reduce the price?

14. Shall I boil the eggs?

15. Couldn’t we have a cup of tea?

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll