නැවතීමේ ලකුණ (විරාමය / තිත) - 214

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Newatheeme Lakuna - නැවතීමේ ලකුණ - Full Stop – . 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Full Stop marks the end of a sentence, unless the sentence is a question or an exclamation. The next sentence must start with a capital letter.

You are quite right.
Never say die.

The Full Stop is also used after abbreviations.

B.A. (Bachelor of Arts)
M.A. (Master of Arts)
Dr. (Doctor)
Prof. (Professor)
Mrs. (A Pronoun of address for a married woman – Missis)
Mr. (A Pronoun of address for a man – Mister)
B.E. (Buddhist Era)
B.C. (Before Christ)
… …. …

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll