ක්‍රියා විශේෂණයන්ගේ නිෂ්පත්තීන් - 171

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Wisheshanayange Nishpaththeen - ක්‍රියා විශේෂණයන්ගේ නිෂ්පත්තීන් - Adverbs are Formed from … 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Parts of speech are also used as or made into adverbs.

(a) Nouns - Inside, outside, home-made, skin-deep, sea-borne.

(b) Adjectives - Pretty good. He works hard.

(c)  Pronouns - None the worse. All the better.

(d) Prepositions - You go before, I will come after. I think he will pull through.

Note: To tell when a preposition is used as an adverb see whether it is followed by a noun. If not, it must be parsed as an adverb.

A cloth must be put underneath (adverb).

A cloth must be put underneath the books (preposition).

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll