මා පියඹ - 395

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ගෙදර ඇත්තී - My Wife.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    When you come to the blue mountains, you feel the breeze becoming different. The wind caresses you. The white cranes make lovely circles before you. Peacocks stand on branches of the trees, their fans out-spread, dancing to the drumming of thunder. At last you reach the Himalayas. And you will see where the rainbow bends its glory to make an entrance for the gods. You will find a woman there whose bracelets are too big for her wrists, because she has grown thin, longing for me. She is my wife.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll