පිළිතුරු ලිපිය - I - 365

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පිළිතුරු ලිපිය - I - Reply Letter – I

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Mount Lavinia.
December 21st, 2012.

My dear Father and Mother,


    It was very kind of you to send me such a kind letter and that money order, which will come in very useful. Some of my classmates had a picnic with me today out in the woods, and I used some of the money for that. The rest I will take care of.

    I am quite excited to know what you have bought for me for my birthday. But the three weeks will quickly go; And then I shall be with you both.

Much love from,
Ruwan.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll