අ’ගෝ සහ බිෆෝ(ර්) - 188

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Ago Saha Before - අ’ගෝ සහ බිෆෝ(ර්) - Ago and Before. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Before as a preposition and Ago as an adverb are used to express the same meaning.

We can say: I was in Colombo three years ago.

Or I was in Colombo before 1999.

We do not say: I was in Colombo three years before.

But we can say: I was in Colombo three years before you were.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll