ජීවිතය ද මරණය ද? - 410

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ජීවත්වෙන්න ද සියදිවි නසන්න ද? - Live or Suicide.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Dutch Courage versus Courage.

I have been, and am still, a student; your struggles and difficulties have also been mine. In your hours of despondency it may perhaps help you to know that not even a glimmer of success ever came to remove the gloom except alter years of persistent struggle, I hold the belief that it is not for man to complain of circumstances, but bravely to accept, to confront and dominate them. I know that what has been done before will be accomplished again, and that the past will not remain merely as a dream. (Sir J. C. Bose.)

Paraphrase.

My life has been, and still is, that of a student, and so I have had to go through hard experiences like yours. You may be helped when I tell you that even my smallest success was only attained by years of constant struggle. I maintain that we should not find fault with the conditions in which we live; we must boldly face those conditions and make ourselves the masters of our fate. I am sure that what men have done men will do again, and that any greatness of the past can be again realised.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll