කෘදන්ත ලෙසින් නිපාත - 183

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Krudantha Lesin Nipatha - කෘදන්ත ලෙසින් නිපාත - Participles as Prepositions. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Certain participles have come to be used as prepositions.

Examples.

I have heard nothing concerning his death.

Regarding our conversation yesterday, there is one matter in which I cannot agree with you.

Notwithstanding this brave resistance, they were driven out of the fort.

He is a fine player, considering his age.

We are all well, except my elder brother.

He had gone past the shop before he saw where he was. ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll