පදවිභාග වගුව - I - 321

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Padavibhaga Vaguva - I - පදවිභාග වගුව - I - Anylise in The Tabular Form - I

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

01. On this point Sir John could give more certain information and he told them that Mr. Willoughby had no property of his own in the country.

No.
1.
2.
3.

Clause.
1. On this point Sir John could give more certain information.
2. and he told them that Mr. Willoughby had no property of his own in the country.
3. that Mr. Willoughby had no property of his own in the country.

Kind of Clause.
1. Principal Clause.
2. Principal Clause, Coordinate to 1.
3. Noun Clause Object of ‘told’ in 2.

Connective.
1. –––
2. and.
3. that.

Subject.
1. Sir John.
2. he
3. Mr. Willoughby.

Adjuncts.
No Adjuncts.

Verb.
1. could give.
2. told.
3. had.

Object.
1. information.
2. them (indirect); Clause 3. (indirect).
3. property.

Adjuncts.
1. more certain.
2. –––
3. no; of his own.

Complement.
No Complements.

Extension.
1. on this point (place).
2. –––
3. in the country (place).

Remarks:– The whole is a Compound Sentence.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll