පිළිතුරු ලිපිය - V - 373

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පිළිතුරු ලිපිය - V - Reply Letter - V

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

3 Temple Rd.,
Mayangama,
May 3rd, 1939.

My dear Pramodha,

    Thank you very much for your kind invitation to your birthday party. Mother says I may go, and she also said she would be glad to be rid of me for a day, I am such a noisy fellow. So look out for me about one minute past ten. I’ll bring my flute and play for you in the garden, such wonderful tunes that the bulbuls will come to listen, and the mangoes will fall off the branches with joy. Nothing will stop me from coming.

Your friend,
Dinesh.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll