ක්‍රියා විශේෂණ සංසන්දනය - අනියත සංසන්දනය - 173

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Wisheshana Sansandanaya - ක්‍රියා විශේෂණ සංසන්දනය - Comparison of Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Irregular Comparison - අනියත සංසන්දනය.

Some adverbs have irregular comparison.

Positive
Comparative
Superlative
Well
better
best
Badly
worse
worst
Near, nigh
nearer
nearest, next
Much
more
most
Little
less
least
Far
farther
farthest
(Forth)
further
furthest
Late
later
latest, last

# Rathe (adj.) – Positive.
Rather (adj.) – Comparative.
(Rathe is an obsolete adjective meaning early.)

Note: We have other ways of denoting comparison. Thus we say further round, quite round; further up, uppermost. …

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll