ත් එක්ක ම - ත් කොට ම - ත් සමඟ ම - 349

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Va Vitarayi - වා විතරයි - No Sooner .... Than.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Separate. 2. Combined.

1. I reached the station. The train came in. 
2. No sooner had I reached the station than the train came in.

1. The bell rang. children ran out.
2. No sooner did the bell ring than the children ran out.

Note. It is a mistake to say: No sooner I reached or No sooner the bell rang. After No sooner an auxiliary verb must be used.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll