කර්මය හා ඌනපූරණය - 308

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Karmapadaya Ha Unapooranaya - කර්මපදය හා ඌනපූරණය - The Object and The Complement.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

In the following sentences say which are the Objects and which the Complements.

1. The post-box is at the end of the road.

2. The moon will be almost overhead at midnight.

3. He came third in the examination.

4. The doctor dressed the patient’s wound in the dispensary.

5. The stevedores unloaded the ship at the quay.

(Stevedores are those who arrange to load or unload ships. Quay is pronounced as key, and means wharf or dock.)

6. You are looking troubled about something.

7. Who was chosen secretary?

8. The postman brought a V.P.P. parcel of walnuts from Kulu.

9. The bus should have been here by this time.

10. I feel out of sorts today.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll