ළතැවුල - 477

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පශ්චාත්තාපය - Repentance.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

One day, nearly two hundred years ago, in a town in the middle of England, a man was standing bareheaded in the street. The rain was pouring down, but he took no notice of it. He just stood there as if he were deep in thought. Then, after a long time, he walked away quietly down the street. All the time he had not spoken to a soul.

His name was Dr. Samuel Johnson, and he was one of the most famous writers and talkers of his time. And what he had done was an act of self-punishment. For many years before he had been too proud to help his father, a poor bookseller, and stand there selling books, for everybody to see. He had never forgotten that, and so at last he had stood there, where everybody could see him, thinking of his dead father.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll