කර්තෘපදයේ විශාලනය - 297

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kathrupadaye Wishalanaya - කර්තෘපදයේ විශාලනය - Enlargement of the Subject.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The subject may have various kinds of additions. These are called Enlargements (or Adjuncts / ගුණපද) of the Subject. Here are some of these kinds of enlargement.

1. An Article.

An elephant is a quadruped.

2. An Adjective.

Ripe apples are wholesome.

3. A Noun or Pronoun in the Possessive Case.

My work is done.

Father's name is H. M. Herath.

4. A Noun or Phrase in apposition.

William, Duke of Normandy, defeated Harold.

5. A Phrase.

The books on the top shelf are my sister’s.

A man unable to write will remain poor.

6. Combinations of the above.

The best of my books were all given to me.

The duties of a headmaster are very trying.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll