"ගුණ නැණ බෙලෙන් යුතු පුතු ම ය ඉතා ගරු" - 469

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

"කලාව - සාහිත්‍ය - 'රසය' නොහඳුනන්නෝ, තණකොළ නොබුදිතත්, ගවයෝ වැන්නෝ ම ය" - "Educating the Mind without Educating the Heart is no Education at all."

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Think of all the schools all over the world—children of all races, speaking hundreds of languages, all going to school—what all schoolboys and schoolgirls learn—how they use their learning. What would happen if all schools were closed. How we ought to work and strive to help others to press forward.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll