පද්‍ය සන්නය - 411

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

කාව්‍ය සන්න්‍යාභ්‍යාස - Exercises in Paraphrasing Verse.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

God.

All things bright and beautiful,
All things great and small,
All things wise and wonderful,—
The good God made them all.

He gave us eyes to see them,
And lips that we might tell
How great is God Almighty 
Who has made all things well.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll