මා කලණ - 420

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

මා කළණ - My Beauty.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Come, my beauty, come, my dearest darling,
On my shoulder lay thy glossy head.
Fear not, though the barley sack be empty,
Here’s a half of Hassan’s scanty bread.
Thou shalt have thy share of dates, my beauty,
And thou knowest my water-skin is free;
Drink and welcome, for the wells arc distant,
And my strength and safety lie in thee.
We have seen Damascus, O my beauty!
And the splendour of the pashas there.
What’s their pomp and riches? Why, I would not
Take them for a handful of thy hair.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll