වෛරය - 438

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

වෛරක්කාරකම - The Enmity.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A certain Japanese knight had two swords which he treasured. They lay one above the other on^ a wooden stand in the guest room.

One night, as he lay in his bedroom, he was wakened by a noise in the guest room. He got up quietly and opened the sliding doors between the two rooms. There, to his great wonder, he saw the two swords fighting each other. The fight continued for a time, and then the swords went back to their stand. And the knight then remembered that those swords had belonged to ancestors of his who were in the service of different lords. And those lords were bitter enemies. The lords were long since dead, but the swords had not forgotten the old enmity.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll