“ඔව්ට්” යන ක්‍රියා පදය - 154

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“Ought” Yana Kriyapadaya - “ඔව්ට්” යන ක්‍රියාපදය - The Verb "Ought" 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Ought is the past tense of the verb owe, which originally meant ‘to own’, and now means ‘to be under obligation’. Ought always implies duty or obligation. It is followed by a present infinitive or a perfect infinitive.

You ought to consult a doctor about that pain in your knee.

He ought not to have behaved like that.

Ought = ඔව්ට් / ඕට්

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll