අරාබියේ දී කතාබහක් - 381

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

අරාබියාවේ දී කතාබහක් - A Talk in Arabia.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Lady.—Oh! to whom does this apple garden belong?

Syce.—To a Haji, my lady.

L.—Doesn’t he mind our camping in it?

S.—He didn’t say anything.

L.—Did you ask him?

S.—No, my lady.

L.—We must give him some bakshish.

S.—At your Excellency’s command.

(A pause)

S.—My lady ?

L.— Yes?

S.— That Haji is dead.

L.—Then I don’t think we need bother about the bakshish.

S—No, my lady.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll