ස්ථානය හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - 164

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Sthanaya Ha Sabandi Kriya Wisheshana - ස්ථානය හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - Adverbs of Place. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Adverbs of Place - These answer the question Where?

He lives up above.

Don’t run across, walk round.

If you walk backwards you may trip up.

Haven’t we met somewhere?

Is there anything inside?

... .... ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll