වදන් නිපැයුම හා මූලෝත්පත්තිය - 229

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Wadan Nipayuma Ha Mulothpaththiya - වදන් නිපැයුම හා මූලෝත්පත්තිය - The Formation and   Derivation of Words. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}


# We may class words as Primary and Derived. Primary words are generally of one syllable:

Boy; care; end; hand; long; see; train; wit …

Derived words are such as:

Boyish; careful; ending; handsome; along; sight; trainer; witty …

# When two Primary words or a Primary and a Derived word are united to make a new word, the result is called a Compound word:

Beehive; clean-shaven; outside; forget-me-not; walking-stick; sandal-wood ...

# Derived words (or Derivatives) can be divided into Primary and Secondary.

Primary Derivatives are those which have been made by some change inside an Original Word: Bleed from blood; feet from foot; spoke from speak; struck and stroke from strike ...

# Original words are very old, and so it is often difficult to say which of two similar words came first. In such cases we call the words Cognate or Related.

# Low and lie are cognate, so are let and late, and band and bind and bond, and very many others. But we do not always know which is the older.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll