භවිෂ්‍යත්-ඕනෑම ගැළපීම - 260

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Anagatha-Onama Galapeema - අනාගත-ඕනෑම ගැළපීම - Future-Any Agreement.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

If the verb in the Principal clause is in the Future Tense, the verb in the Subordinate Clause may be in Any Tense, according to the meaning.

Principal Clause

Conjunction

Subordinate Clause

We shall hear

We will hear

 

what

he does.

he is doing.

he has done.

We shall hear

We will hear

 

what

he did.

he was doing.

he had done.

We shall hear

We will hear

 

what

he will do.

he will be doing.

he will have done.


ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll