විශාලනය හඳුනාගන්න - 298

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Vishalanaya Handunaganna - විශාලනය හඳුනාගන්න - Distinguish the Enlargement.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Point out the Enlargements (or Adjuncts) of the simple subject in the following sentences:—

1. Mr. Franklin Roosevelt was chosen President.

2. A small selection of dog stories from the War would fill a volume.

3. The form of an aeroplane / airplane closely resembles that of a dragonfly.

4. The river Godavari, running from near Nasik to the Bay of Bengal, passes many ancient settlements.

5. Such things were gathered from the letters of merchants.

6. Weather-prediction through animals has become a fine art in India.

7. The Mediterranean, now soft and deeply blue kissed the shore gently.

8. It is in your power to withdraw into yourself whenever you have a mind to do so.

9. England resembles a ship in shape, anchored at the side of Europe.

10. A dense mist was closing in behind us.

11. From many points of the mountain tall columns of fire were blazing.

12. The face of London is now strangely altered.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll