ශැල් සහ ශුඩ් වරනැඟීම - වර්තමාන කාලය - 136

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Shall Saha Should Waranangeema - ශැල් සහ ශුඩ් වරනැඟීම - Conjugation of Shall and Should. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!} 

Present Tense.

Present Tense.
 Singular.
 Plural.
I shall.
We shall.
You shall
You shall.
Thou shalt.
Ye shall.
He, She or It shall.
They shall.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll