තත්ත්වාදිය හඟවන ප්‍රත්‍ය - 240

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Thathwadiya Hangawana Prathya - තත්ත්‍වාදිය හඟවන ප්‍රත්‍ය - Suffixes denoting Action, Quality or State. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. English Suffixes.

Dom, head, hood, ing, ness, scape, ship, t, ther, th.

Wisdom
Godhead
Livelihood
Batting
Darkness
Landscape
Hardship
Height
Further
Width

2. Of French Origin (generally going back to Latin).

Age, ance, ancy, ery, es(s), ise, our, son, ty, ure, y.

Courage
appearance
constancy
misery
prowess
riches
exercise
honour
comparison
loyalty
pleasure
glory

3. Of Latin Origin.

Acity, acy, al, ality, ation, cide, ence, ency, ice, ility, ion, mony, or, osity, tude, ty, ulence, ury.

Sagacity
Fallacy
Recital
Mentality
Hesitation
Suicide
Silence
Frequency
Prejudice
Probability
Occasion
Ceremony
Stupor
Generosity
Solitude
Piety
Virulence
Penury

3. Of Greek Origin.

Cracy, ia, ism, latry, metry, on.

Democracy
Mania
Heroism
Idolatry
Geometry
Electron

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll