"මෙයි" යන ක්‍රියා පදය වරනැඟීම - අතීත කාලය - 148

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

May Yana Kriyapadaya Waranangeema - "මෙයි" යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verb May. 


අතීත කාලය - Past Tense.

Singular.

 ඒකවචන.

Plural.

බහුවචන.

I might.

We might.

You might.

You might.

Thou mightest.

Ye might.

He, She, or It might.

They might.


සටහන: මෙහි දී ද අපි ඉගෙන ගත යුත්තේ, ඕනෑම කර්තෘ කෙනෙකු සමඟ මේ (May) හි අතීත කාලය හැඟවීමට ඒකවචන බහුවචන භේදයක් නොමැතිව ම මෛට් (Might) යොදා ගන්නා බව හා ඉන් [මෛට් (Might) යන්නෙන් ද], සමහර විට; ඇතැම් විට; බාග වෙලාවට; ඉඩ තිබුණා; ... වැනි අර්ථ අදහස් කෙරෙන බවයි.

තවද, මෛට් (Might) සහ මේ (May) වර්තමාන කාලයේ විටෙක සමාන අර්ථයෙන් ම ද, තවත් විටෙක මෛට් (Might) මේ (May) වලට වඩා අඩු ස්ථිර බවක් ප්‍රකාශ කිරීමට ද යොදා ගනී.

එහි දී ද, මෛට් (Might) ක්‍රියා පදයක මූලික ස්වරූපය සමඟ ම යෙදෙන අතර, එවිට මෛට් (Might) ක්‍රියා කරනුයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස නොව, අප්‍රධාන (උපක්‍රියා) ක්‍රියා පදයක් ලෙස යි; වර්තමාන භාවිතයේ දී මෙම වාක්‍ය සැකැස්ම පමණක් දක්නා ලැබේ. එවිට වර්තමාන කාල අර්ථය පමණක් ලැබේ.

උදා: He might come - ඔහු එන්න ඉඩ තියනවා.
He might come - ඔහු එන්න ඉඩ තිබුණා/ඉඩ තිබ්බා නොවේ.

ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස මේ (May) හි කාල භේදය පහත පරිදි වේ.

වර්තමාන කාලය - May. 
අතීත කාලය - Might / Mayed.
අතීත කෘතන්තය - Might / Mayed.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll