"මෙයි" යන ක්‍රියා පදය වරනැඟීම - අතීත කාලය - 148

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

May Yana Kriyapadaya Waranangeema - "මෙයි" යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verbs May. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

අතීත කාලය - Past Tense.

Singular.  

Plural.

I might.

We might.

You might.

You might.

Thou mightest.

Ye might.

He, She, or It might.

They might.


May = මෙයි / මේ / මෙ.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll