රීති අත්වැල - 275

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Reethi Athwela - රීති-අත්වැල - Rules-Handrail.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Notice the following changes in certain words in the passage from Direct to Indirect Speech.

This, these become that, those.

Thus becomes so, in that way.

Here becomes there.

Now becomes then.

Hence becomes thence.

Ago becomes before.

Yesterday becomes the day before, the previous day.

Last night becomes the night before, the previous night.

Today becomes that day, the same day.

Tomorrow becomes the next day.

Come becomes go.

# There are also changes in the pronouns used in Direct Speech.

1. Direct. He says : “I will tell you tomorrow”.
Indirect. He says that he will tell him (or you) tomorrow.

2. Direct. He said: “ I will tell you tomorrow”.
Indirect. He said that he would tell him (or you) the following day.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll