දවල් හීන දෝ - දුස්ස්වප්නය දෝ - 463

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

දිවා සිහිනය හෝ නපුරු සිහිනය - Daydream or Nightmare.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Lady in England dreamed she was with her son in a veranda in Sri Lanka. He was asleep on a long chair, and she touched him. She woke and at once wrote to tell him. Soon after she receives letter from him about a vivid dream he had of her presence, at the very time she had had the dream.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll