සංඛ්‍යාත්මක ක්‍රියා විශේෂණ - 167

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Sankhyathmaka Kriya Wisheshana - සංඛ්‍යාත්මක ක්‍රියා විශේෂණ - Numeral Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Numeral Adverbs - These answer the question How often? or In what Order?

I have been in Russia once.

Secondly, I do not intend to go.

We have frequently taken walks together.

It is doubly hard for you.

... .... ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll